Privatpersounen hunn zu Lëtzebuerg d’Méiglechkeet, een Objet ënner Denkmalschutz stellen ze loossen. Si mussen eng Demande un de Kulturministär maachen, deen dann entscheet, ob der Ufro zougestëmmt gëtt oder net. Ginn et vill Leit, déi vun dësem Recht Gebrauch maachen? A wéi laang dauert et an der Reegel, bis eng Entscheedung getraff ass?