Den ADR-Nord-Deputéierte Jeff Engelen wëll vun der Regierung wëssen, firwat d’Jeeër net de néidegen techneschen Ekipement benotzen däerfen, fir zu de gesetzlech gereegelte Juegdzäiten hirer wichteger Aufgab nozekommen.