D’Press hat am Februar bericht, datt ronn 41 Prozent vun de Staatsvertrieder a Verwaltungsréit vun ëffentlechen Ariichtunge Frae sinn. Wéi weist sech d‘Situatioun an de Verwaltungsréit vun de Betriber an deenen de Staat vertrueden ass?

Den Deputéierte Jeff Engelen freet d’Madamm Minister fir d’Gläichstellung tëscht Fraen a Männer, wéi d’Verdeelung hei konkret ausgesäit.