Op Basis vun der “loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise” souwéi duernoder “loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de :1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; 2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise” konnte Leit déi am Ausland wunnen awer bis zum Joer 1900 e Virfare mat Lëtzebuergescher Nationalitéit haten, dës wärend de leschte Joren och ufroen. Enn des Joers leeft dës Gesetz aus. Wéi vill Leit kéinte vun enger potenzieller Verlängerung profitéieren?