Goufen et am Kader vun de schwéieren Iwwerschwemmungen Elementer, déi op eng Beschiedegung vun eise Staumaueren zu Esch-Sauer a Rouspert hiweisen? Sinn eis Staumaueren dësen enorme Belaaschtungen iwwerhaapt gewuess? De Jeff Engelen a Fred Keup wëlle Kloerheet.