Steet da Regierung hier Klimapolitik am Widdersproch zu hirem proklaméierten Ëmwelt- an Naturschutz?

Fir den Här Thurmes ass et selbstverständlech ok…