Am Oktober 2022, repsektiv dem Mäerz 2023 sollen déi zwou eenzeg Lëtzebuerger CNP-Gas-Tankstellen (compromised natural gas) zoumaachen. Wéi eng Alternativen envisagéiert d’Regierung, fir datt betraffe Bierger an Entreprisen net all Kéiers an d’Ausland musse fueren?