Am Kader vun der Ëmstellung vun eiser Stroumversuergung op sougenannt Gréng Energien gi mat Ënnerstëtzung vum Staat säit ville Jore sougenannt Photovoltaikanlagen installéiert. Rezent huet den Här Energieminister Turmes annoncéiert, zousätzlech zu de Subsiden och weider Steierkreditter ze accordéieren. Wéi vill kaschten dës kumuléiert Käschtepunkten d’Allgemengheet tatsächlech?