D’LuxTram ass eng Lëtzebuerger Gesellschaft, gedroe vum Staat a vun der Stad Lëtzebuerg. Et gesäit allerdéngs aus, wéi wann d’Kommunikatiounssprooch an deem Betrib soll Franséisch ginn. Esou steet op mannst an den Aarbechtsbeschreiwungen, déi vun LuxTram eraus ginn. De Fernand Kartheiser stellt eng parlamentaresch Fro zu deem Sujet. Et geet him net nëmmen ëm d’Diskriminéierung vu Lëtzebuergesch an Däitsch mä och em d’Chance vu Leit mat engem Lëtzebuerger Schoulofschloss, fir esou eng Plaz ze kréien.