Am Lëtzebuerger Enseignement feelt et u Schoulbicher iwwer d’Lëtzebuerger Geschicht, wat et den Enseignanten oft schwéier mécht, adequat op dat wichtegt Thema anzegoen. Kéint den Här Meisch sech virstellen, entspriechend Bicher vun der Programmkommissioun ausschaffen ze loossen?