Sou wéi den AIDS kann och de COVID-19 als „Biowaff“ géint eis Polizisten agesat ginn. Duerfir wier et immens wichteg, hinnen eng prioritär Impfungsméiglechkeet unzebidden. Wéi steet dozou?