Sou wéi et dem ADR-Deputéierte Jeff Engelen zougdroe gouf, leit Ponts et Chaussées deelweis ënnert engem Personalmangel. Kann d’Regierung sou Virgäng bestätegen a falls jo, wourou läit et?