Wéi rezent bekannt gouf, wëllen de Lëtzebuerger Staat, d’Société nationale de crédit et d’investissement (SNCI) an d’Spuerkeess hire gemeinsamen Undeel un der Lëtzebuerger Paul-Wurth-Grupp, vun iwwert 40 Prozent un déi däitsch Mammegesellschaft vun deem Betrib verkafen, déi awer aktuell an enger Kris ass. Eleng an Däitschland gëtt schonn envisagéiert, bis zu 1200 Aarbechtsplazen ofzebauen. Wat fir en Impakt wäert dës Decisioun op Lëtzebuerger Aarbechtsplazen hunn?