Den Deputéierte Fernand Kartheiser huet eng parlamentaresch Fro gestallt iwwert d’Interventioune vu politesche Perséinlechkeeten an der Schoulen.

1. Wat ass genee ënnert „considérées dans leur ensemble“ ze verstoen?
2. Wéi a vu weem soll kontrolléiert ginn, ob déi Virschrëft respektéiert gëtt?
3. Gi Sanktioune virgesi géint Membere vum Léierpersonal, déi sech net un déi Virschrëft vun der politescher Neutralitéit halen?