Bei der Schoulrentrée 2017 – 2018 ass et zu enger Rei vun Enkpäss komm, fir d’Poste vun Enseignante an der Grondschoul mat Titulairen ze besetzen. Och an de Lycéeën si vill Poste mat Chargéeë besat, well et un Enseignante mat deenen néidege Qualifikatioun feelt. An deem Kontext huet den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser zwou parlamentaresch Froe gestallt.