De Michel Lemaire ass Vizepresident vun der ADRenalin, der Jugendorganisatioun vun der ADR. Hien huet um Nationalkongress den 13. Mäerz zu Uespelt geschwat, well d’ADRenalin-Presidentin Joëlle Giannotte als Parteisekretärin voll an der Organisatioun beschäftegt war. De Michel huet eng Bommeried gehalen, vill Problemer vun der Jugend ugeschwat, en erfrëschend neie Bléck op eis al Welt an op Lëtzebuerg gehäit an … hoffnungslos seng Riedzäit iwwerzunn. Mee et war derwäert!