Ass et net verwonnerlech, datt de Minister fir Landesplanung am Kader vu sengem Projet “Luxembourg in Transition” ‒ bei deem et ëm urbanistesch, architektonesch a landschaftlech Ëmännerunge vu Lëtzebuerg geet ‒ ee berodende Kommitte zesummegesat huet, deem nieft villen anere Verbänn a Beruffsgruppen och d’ASTI (Association de soutien aux travailleurs immigrés) ugehéiert? Ass dës Vereenegung bei dësem Projet dee richtegen Uspriechpartner?