An der internationaler Schoul vun Déifferdeng war d’Fach “Lëtzebuergesch“ relevant als Promotiounscritère vun de Schüler. Zënter 2021 zielt d'“Lëtzebuergescht“ awer net méi fir d’Promotioun, resp. fir d’Weiderkommen an dat nächst Schouljoer. Dëst féiert dozou, dass eng Parti Schüler sech keng Méi ginn am Lëtzebuergeschen an dass d’Roll vum Lëtzebuergesche méi onwichteg ginn ass. Wat seet de Minister dozou?