Lag vun der Natioun: Schounungslos Wouerecht vum Fernand Kartheiser!

print

Ried zu Lag vun der Natioun vum Fernand Kartheiser vum 12. Oktober: An enger brutal éierlecher Ried hält de Fernand Kartheiser der Regierung an deenen anere Parteien de Spiggel virun Aen. Wärenddeems am Ufank vill Rumouers ze héieren ass an déi aner Deputéierten andauernd probéieren, den ADR-Fraktiounschef ze ënnerbriechen, héiert een zum Schluss näischt méi vun hinnen. De vollen Asaz vum Fernand Kartheiser verschléit d’Sprooch a weist: D’ADR ass d’Alternativ fir den Oktober 2023!