Eng vun den Ursaachen vun der Präisdeierecht am Logement hei am Land sinn déi laang Delaien bei administrativen Demarchen. D’Administration du Cadastre huet, zum Deel, enorm Retarden. Dat wat de sougenannte Cadastre Vertical ugeet fir Residenzen z’autoriséieren. Doduercher ka fir honnerte Wunnengen de notariellen Acte net gemaach ginn.