Kompetenze vum Contrôle médical

print

A leschter Zäit heefe sech d’Reklamatioune vu Patienten, déi net zefridde mam Contrôle médical vun der Sécurité sociale sinn. Vill Patiente wëssen och net, wat fir Decisioune bindend sinn: déi vum Dokter vum Contrôle médical oder déi vun hirem Aarbechtsdokter, well et kënnt effektiv zu Fäll, wou sech déi betreffend Attributioune kräizen an sech déi entspriechend Decisioune widderspriechen. Ween huet an esou Fäll dat lescht Wuert?