D’ADR setzt sech dofir an, datt och Lëtzebuerger, déi am Ausland wunnen, d’Méiglechkeet sollen hunn, sech impfen ze loossen, wa si dat wëllen.

Dovu wëll d’Lëtzebuerger Regierung awer näischt wëssen. Si wëll just Residenten impfen.