D’ierfschaftssteier ass net vum Dësch. Duerfir freet de Roy Reding beim Finanzministère no Präzisiounen.