Wien sech zu Lëtzebuerg en Elektrovëlo kafe wëll, kann sech duerfir e Subside beim Ëmweltministère ufroen. Mee ob eng Äntwert waart een oft eng gefillt Éiwegkeet. Mëttlerweil hänkt de Ministère beim Traitement vun den Demanden iwwert e Joer hannendran. Wéi kann dat sinn?