Soll lo och nach d’Ernärung vun eise Kanner op déi gréng Ideologie reduzéiert ginn?

An d’Regierung äntwert selbstverständlech…