De Jean Schoos, Parteipresident, hëlt am „Lëtzebuerger Land“ Stellung zum Phenomen vun de „Gilets jaunes“ a Frankräich an an der Belsch. Et ass fir eng Regierung wichteg, de Leit nozelauschteren an op hir Suergen anzegoen. Eng Regierung, déi deconnectéiert ass vun de Leit, riskéiert – och zu Lëtzebuerg – Protestbeweegungen mat alle Konsequenzen.