D’Gewalt an der Schoul ass en Thema, deen ëmmer méi grouss gëtt. De Fernand Kartheiser huet an deem Zesummenhank eng parlamentaresch Fro gestallt, fir ze kucken, wéi d’Moossnamen, déi geholl gi sinn, gräifen, mee och fir ze kläeren, wéi déi Léierpersonal reagéiere kann.