D’ADR-Conseillière Marceline Goergen stellt der Madame Buergermeeschter vun der Stad eng Fro iwwer de Artikel 49 vum Polissreglement vun der Stad. Doranner steet, datt ee net daarf maskéiert duerch d’Stad lafen. D’Marceline Goergen freet, op den Artikel vum Reglement ugewandt gëtt a wéi och. Si wëll och vun der Buergermeeschtesch wëssen, op ët nët besser wär, déi do Fro national mat engem Gesetz ze regelen.