Hei fannt Dir eis zéng Lëschten an dat Informatiounsmaterial, dat fir eise Gemengewalkampf verdeelt gëtt. Loosst Iech iwwerzeegen: D’ADR ass d’Alternativ fir Är Gemeng!

Programm

Nationale Programm fir d’Gemengewalen 

Wahlprogramm für Gemeindewahlen (Deutsch)

Programme électoral national (Français)

National Election Programme (English)

Programa eleitoral nacional (Portugues)

Presentatioun vum Walprogramm fir d’Kandidaten (Powerpoint)        

(Feil-Tasten fir duerch d’Presentatioun ze navigéieren)

Spotten fir Fernseh a Radio

  • Spot: De Roy Reding schwätzt iwwer Kannerbetreiung an der Gemeng. 
  • Spot: De Fernand Kartheiser fuerdert méi Mëttele fir Police a Justiz fir eng sécher Gemeng.
  • Spot: De Michel Lemaire plädéiert fir eng aner Flüchtlingspolitik ouni sozial Ghettoen.
  • Spot: De Jeff Engelen ass fir Liewensqualitéit am d3emn Erhalt vum Charakter vun der Gemeng, och beim aktuell grouse wirtschaftleche Wuesstem.

Am ganze Land waren ADR-Kandidate fir d’Gemengewalen och fir eng sëlleche Gespréichsronnen am Fernseh an am Radio invitéiert, fir do hir konkret Positiounen a Meenungen un de Grand-public ze vermëttelen.

Lëschten

Zentrum

Süden

Norden

Praktesches

Bréifwal