D’Erfarung an anere Länner huet gewisen, datt Déieren am Altersheem eng quasi therapeutesch Wierkung op eis eeler Matbierger hunn, déi duerch den Ëmgang mat eise 4-beenege Frënn spierbar méi Freed a Liewensqualitéit hunn. Den Zentrums-Deputéierte Roy Reding engagéiert sech am Kader vun enger parlamentarescher Fro dofir, dat esou Initiativen och sollen zu Lëtzebuerg méiglech sinn.