De Fernand Kartheiser huet sech an enger parlamentarescher Fro fir d’Konsequenzen interesséiert, déi d’franséisch Orthographiesreform fir Lëtzebuerg huet. Bei eise Noperen war jo decidéiert ginn, Recommandatioune vu 1990 fir d’neit Schouljoer a Schoulbicher ze iwwerhuelen. Den ADR-Deputéierten ass awer och drun interesséiert, gewuer ze ginn, op déi däitsch Reform, déi 2005 hei am Land emgesat ginn ass, e spierbaren Afloss op d’Resultater am Fach Däitsch hat.