Am Hierscht kritt d’Akerbauschoul en neit Gebai zu Gilsdref, nodeems, datt se hire Sëtz säit der Grënnung 1883 traditionell zu Ettelbréck hat. Eng wichteg Neierung, déi net zeréckbehale gouf: en Internat. Hei gi besonnesch Schüler aus wäit entfernte Regioune vum Land benodeelegt, well den LTA ganz spezialiséiert Formatiounen ubitt, fir déi een net kann op en anere Lycée auswäichen. Wéi eng Verantwortung dréit de Schoulminister Claude Meisch an dëser Affär?