An der Gemeng Déifferdeng gëtt well éiweg iwwert d’Erriichtung vun industrielle Wandanlagen diskutéiert. Obwuel et nach vëlleg oppen ass, ob a wéini dëse Projet soll finaliséiert ginn, finanzéiert d’Gemeng en Deel vun der Etude vum private Promoteur. Ginn d’Interesse vun den Awunner schonn nees Affer vun der grénger Klimaideologie?