D’Chamber-Reglement gëtt sou ofgeännert datt am Chamber-Büro bis zu néng Stellvertrieder kënne genannt ginn. E weidere Punkt vun der Reform vum Chamber-Reglement ass deen datt am Fall wann de Generalsekretär an d’Pensioun geet, dësen da schonn an der Iwwergangsphas duerch e Vertrieder ersat ka ginn. Vun elo un kritt dann d’Reglements-Kommissioun och 15 Memberen, d’nämmlecht wéi dat bei deenen anere Chamber-Kommissiounen de Fall ass.