Ethik-Kommitee vu Regierung ass eng Farce!

print

Neutral gesäit anescht aus: Wann d’Regierung selwer den Ethik-Kommitee, deen si kontrolléiere soll, ernennt, kann een net anescht, ewéi vun enger grousser Farce ze schwätzen. Bis op d’ADR schéngt dat awer weider keen an der Chamber ze intresséieren.