Virum Gesetz vum 31. Juli 2016 iwwer d’Orientatiounsprozedur vu Schüler, déi de Sprong maache vum Enseignement fondamental an de Secondaire, haten d’Elteren d’Recht, am Fall vun enger Meenungsverschiddenheet mat der Commission d’orientation, hir Kanner fir een individuellen Opnameexamen unzemellen. Haut hunn d’Elteren déi Méiglechkeet net méi. Huet sech dëst Gesetz bewäert?