Déi organiséiert Heescherei ass eng mënscheveruechtend an ausbeuteresch kriminell Handlung. An enger parlamentarescher Fro wëll de Fernand Kartheiser gewuer ginn, wéi eng Upak d’Police an d’Justiz konkret hunn, fir dogéint virzegoen. Et leit allerdéngs och un der Regierung selwer, Mesuren ze ergräifen, fir datt déi organiséiert Heescherei zu Lëtzebuerg net méi toleréiert gëtt. Eleng de Wëlle schéngt ze feelen…