Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Minister vum Trésor weiderzeleeden.

Am Dezember 2008 huet de Lëtzebuerger Staat – am Kader vun der Rettung vun enger systemescher Bank zu Lëtzebuerg – iwwert eng ëffentlech Souscriptioun en Emprunt vun 2 Milliarden Euro opgeholl, deen zu 3,75% verzënst ass. Vill Lëtzebuerger hu bei dëser Souscriptioun matgemeet. Dësen Emprunt leeft de 4. Dezember vun dësem Joer aus.

Dowéinst wéilt ech dem Här Minister vum Trésor dës Froe stellen:

1. A wéi enger Form wëllt de Staat dësen Emprunt verlängeren ?

2. Ass d’Regierung der Meenung, datt d’Lëtzebuerger Spuerer iwwert d’Verlängerung oder enger neier Opleeung vun der ëffentlech Souscriptioun sollen un dësem Emprunt bedeelegt ginn ?

3. Wann de Lëtzebuerger Spuerer soll un dësem Emprunt bedeelegt ginn, kann een dann dovunner ausgoen, datt de Zënssaz vun 3,75% bäibehale gëtt ?

Mat déiwem Respekt,

Gast Gibéryen

Deputéierten

Réponse écrite de Monsieur Jean-Claude Juncker, Ministre du Trésor