D’Press hat bericht, datt haut knapp 41 Prozent vun de Staatsvertrieder a Verwaltungsréit vun ëffentlechen Ariichtunge Frae sinn. Wéi awer ass d’Verdeelung hei genau a vill Sëtz ginn et insgesamt? Den Deputéierte Jeff Engelen freet d’Madamm Minister fir d’Gläichstellung tëscht Fraen a Männer.