Laanscht ons Stroossen gi vill nei jonk Beem geplanzt. Wéinst der Dréchent, déi lescht 2 Joer iwwer, bleift et net aus, datt dës musse reegelméisseg genetzt ginn.Et gesäit awer sou aus, wéi wann net genuch no deene jonke Beem gekuckt gëtt. Et sinn der vill futti gaangen an am Plaz hu missen nei Beem ugeplanzt ginn.