Nodeems esou munnech Tënt iwwer eis Sprooch an déi sougenannten „Iwwerliewenssprooch“ (Franséisch) gefloss ass, wollt d’ADR hir Positioun nac h eemol an engem Pressekommunikee kloer maachen. De Schoulminister Claude Meisch a seng Partei si jo keng Frënn vun eiser Sprooch a probéieren hir Roll esou vill wéi méiglech erofzedrécken.