A schaarfe Wierder kritiséiert d’ADR d’Decisioun, datt de Site „Dräi Eechelen“ owes soll zougemaach ginn. Et wär en Aarmutszeeche fir e Staat, dee net kapabel wär fir d’Sécherheet vu senge Bierger a fir d’Propretéit vum Site ze suergen, steet an eisem Pressekommunikee.