Am Hibléck op d’Demonstratioune  vum 15. Januar stellt d’ADR eng Rei pertinent Froen un d’Regierung.