Bei der Frostonn an der Chamber wollt de Fernand Kartheiser de 19. Januar 2016 wëssen, wéi et em zwee Bauprojetën bei der Dikrecher Kasär steet. Esou wuel e Parking wéi och Sportinfrastrukturen wäre wéinst Ëmweltbedenken scho méi laang blockéiert. Dogéint gouf bannent enger Woch vun zwee grénge Ministeren de Wee fräigemaach, fir niewt der Kasär (a niewt deem blockéierte Parking) e Flüchtlingslager anzeriichten.