De Moment ass d’Impfcampagne géint de Coronavirus an den Alters- a Fleegeheemer nach ëmmer am gaangen. Et freet sech no wat fir enger Reiefolleg d’Impfcampagne an den Alters- a Fleegeheemer gemaach ginn ass an no wat fir engen Krittären d’Reiefolleg festgeluecht ginn ass.