Här President,

Sou wéi d’Chambersreglement et virgesäit, bieden ech lech, dës parlamentaresch Fro un d’Madame Kulturministesch weiderzeleeden.

Den nationale Musée fir Geschicht a Konscht MNHA huet eng aussergewéinlech räich Kollektioun vun engem Niveau, deen och kierzlech Fachleit a réimescher Geschicht an Archeologen a Staune gesat huet.

Leider waren dës Experten enttäuscht, datt de Musée kee Katalog vun dësen Ausstellungstécker konnt ubidden. Esou e Katalog, deen och déi eenzel kleng Fondstécker a Gebrauchsgéigestänn aus dem deegleche Liewen opzielt, beschreift an den Uert ugëtt, wou se fonnt goufen, ass net nëmmen eng wäertvoll Erënnerung un eng Visite am Musée, mä och e wichtegt Instrument fir déi international Fuerschung.

An deem Kontext wéilt ech der Madame Kulturministesch dës Froe stellen:

1) Gëtt e Katalog vun den Ausstellungsstécker aus dem MNHA ausgeschafft ?

2) Wa jo, wéini ass dëse Katalog, respektiv Katalogen iwwert déi verschidde Kollektioune fäerdeg ?

3) Wann neen, ass d’Regierung gewëllt, d’Moyene bereetzestelle fir esou Katalogen z’editéieren ?

4) De Site um Spaweck vum MNHA, deen déi allerwichtegst Objete beschreift, ass ausschliisslech op Franséisch. Wär et net sënnvoll, datt dëse Site och op Lëtzebuergesch, Däitsch an Englesch géif iwwersat ginn ?

5) A wéi enge Sproochen, a mat wéi enge Mëttelen, ginn d’Informatiounen am Musée selwer vermëttelt ?

Mat déiwem Respekt,

Fernand Kartheiser

Deputéierten

Réponse écrite de Madame Octavie Modert, Ministre de la Culture