D’Gambia-Regierung profiléiert sech immens gär als sougenannte Klimaretter, wat virun allem bedeit, datt d’Bierger méi Virschrëfte kréien a méi Steiersuen uechter d’Welt verdeelt ginn. Mee wéi gesäit et bei der eegener Verwaltung aus? Ëmmerhin nennt den Här Bettel sech net nëmme Staatsminister mee och nach Digitalminister. Wéi eng Moossnamen zur CO2-Aspuerung duerch Digitaliséierung huet hien déi lescht Joren op de Wee bruecht?