Däerf een eiser Regierung gleewen, gi Fraen zu Lëtzebuerg staark diskriminéiert. D’Realitéit ass wuel eng aner. Wie gëtt dann eigentlech diskriminéiert beim onsënnege Fraequotesystem? Eis Regierung verfollegt eng stramm lénks Gender-Ideologie. Do däerfen natierlech och Chancëgläichheetbeoptraagten net feelen. Mee wat kascht dës ideologesch Linn vun der Regierung de Steierzueler iwwerhaapt?