Och en aner Gesetzprojet vum 11. Dezember fënnt keng Gnod an den Aen vum Roy Reding, de PL 6672, iwwer sanitär Regele bei Déierekadaver. Mat den nämmlechten Argumenter wéi beim 6525 (Video hei um Site: ze vill Administratioune si kompetent, ze vill Kontrollen vun ze vill Leit, vill ze héich Strofe fir kleng Verstéiss an e Recours, deen zäitlech ageschränkt ass.
Hei stëmmt d’ADR ganz eleng fir d’Baueren an hir Intressien, d’Gesetz gëtt ugeholl.