An enger parlamentarescher Fro hat de Fernand Kartheiser d’Madamm Justizminister no der antisemittescher Kriminalitéit zu Lëtzebuerg gefrot. D’Madamm Justizminister huet awer gemengt, dat kéint si net soen, well déi Strofdoten net als solch erfaasst ginn. Just komesch, datt den Här Staatsminister op eng parlamentaresch Fro vum Här Dan Biancalana schonn am November genau dat annoncéiert hat. Ass d’Regierung gespléckt? Oder gëtt et just ënnerschiddlech Äntwerte fir Regierungs- an Oppositiounsdeputéierten?

Hannergrond: